Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη διαδικασία των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων;

Για οποιαδήποτε Αίτηση-Δήλωση μαθητών και αποφοίτων ή κατάθεση Δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων: Δευτέρα, 21 Μαΐου

Έναρξη εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα: Σάββατο, 16 Ιουνίου

Έναρξη επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων: Δευτέρα, 11 Ιουνίου

Απολυτήριες ενδοσχολικές στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:Τρίτη, 12 Ιουνίου

Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρω;

Στο προσεχές διάστημα (έως 28-02-2012) θα πρέπει να αποφασίσω:αν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές ή αν θα εξεταστώ ενδοσχολικά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αν εξεταστώ πανελλαδικά, ποιο ή ποια επιστημονικά πεδία με ενδιαφέρουν και ποιο από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας πρέπει να επιλέξω ανάλογα, ως 2ο μάθημα

 • αν θα εξεταστώ πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • αν θα εξεταστώ σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες,σχέδια, μουσική)
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής γωγήςκαιΑθλητισμού(ΤΕΦΑΑ

Τι είδους Αίτηση-Δήλωση πρέπει να υποβάλω, αν λάβω μέρος στις πανελλαδικές;

Υποβάλλω ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις 2012 που περιλαμβάνει:

 • το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστώ πανελλαδικά
 • αν θα εξεταστώ πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • αν θα εξεταστώ σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
 • αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
 • Αν είμαι απόφοιτος υποβάλλω επίσης ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας στο ίδιο χρονικό διάστημα στην οποία θα δηλώνω επί πλέον και την Κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμώ να εξετασθώ.

Από πού θα προμηθευτώ ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις 2012;

Η ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του

Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/exams και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Στη συνέχεια κάθε υποψήφιος θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του.

Τι είδους Αίτηση-Δήλωση πρέπει να υποβάλω, αν ΔΕΝ επιθυμώ να λάβω μέρος στις πανελλαδικές;

Αν επιθυμώ να μην συμμετάσχω στις πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσω το απολυτήριό μου μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 10-28 Φεβρουαρίου υποβάλλω στο Γενικό Λύκειο φοίτησής μου σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχομαι ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσω φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λαμβάνω υπόψη μου ότι για την εγγραφή μου στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση πρόσβασης. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσω, μπορώ να συμμετάσχω στις πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Σε ποια θέματα θα εξεταστώ σε ενδοσχολικό επίπεδο, αν δεν επιθυμώ να λάβω μέρος στις πανελλαδικές;

Θα εξεταστώ σε θέματα που ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μου.

Αν εξεταστώ ενδοσχολικά για την απόκτηση του Απολυτηρίου μου, θα μπορέσω να συμμετάσχω σε πανελλαδικές εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος μετά την αποφοίτησή μου;

Ναι, μπορώ να αποκτήσω δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,εφόσον λάβω μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής μου και η Βεβαίωση Πρόσβασης στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με βάση μόνο τη γραπτή επίδοσή μου στις εξετάσεις αυτές.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων;

Ι. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) υποβάλλουν τηνΑίτηση – Δήλωση που θα επιλέξουν στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

ΙΙ. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν:επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Με ποια κριτήρια θα επιλέξω το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας;

Επιλέγω το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας ανάλογα με το ή τα Επιστημονικά Πεδία που με ενδιαφέρουν οι σχολές που περιλαμβάνονται. Υπενθυμίζεται ότι έχω τη δυνατότητα να επιλέξω μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία.Αν ενδιαφέρομαι για σχολές ενός (1) μόνο επιστημονικού πεδίου, τότε έχω τη δυνατότητα να επιλέξω οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχω εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν.

Παράδειγμα: αν είμαι υποψήφιος/α θεωρητικής κατεύθυνσης μπορώ να δηλώσω το 1ο επιστημονικό πεδίο, αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου

αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκα σε εθνικό επίπεδο. Για να δηλώσω όμως το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει εξεταστώ σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού, τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα. Αν επιλέξω δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάζομαι. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξω θα πρέπει να εξεταστώ και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου, είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν, όπως φαίνονται από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1).

Παράδειγμα: αν είμαι υποψήφιος/α τεχνολογικής κατεύθυνσης και έχω δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο που έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική, τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο πεδίο, τότε πρέπει να εξεταστώ σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία».Προσοχή όμως: Οι συντελεστές βαρύτητας αλλάζουν ανάλογα με την κατεύθυνση που είμαστε και το επιστημονικό πεδίο από το οποίο θα επιλέξουμε σχολές. Έτσι σε ορισμένα επιστημονικά πεδία υπάρχει «ποινή» όταν υπολογιστούν οι μονάδες μας.

Παράδειγμα: για έναν υποψήφιο θεωρητικής κατεύθυνσης οι συντελεστές βαρύτητας για το 1ο πεδίο είναι για τα Αρχαία Ελληνικά 1,3 και για την Ιστορία Κ 0,7 ενώ για έναν υποψήφιο τεχνολογικής κατεύθυνσης, που επιθυμεί να επιλέξει το 1ο πεδίο οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που αντικαθιστούν τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία είναι χαμηλότεροι (για την Νεοελληνική Γλώσσα 0,9 και για την Ιστορία ΓΠ 0,4).

Τι πρέπει να λάβω υπόψη μου αν προτίθεμαι να δηλώσω το 5ο επιστημονικό πεδίο;

Εφόσον προτίθεμαι να επιλέξω το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξω και να εξεταστώ σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον πρέπει να επιλέξω και να εξεταστώ σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7).Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.Σε περίπτωση που δηλώσω ότι θα εξεταστώ πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το οποίο δηλώνω ότι θα εξεταστώ πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Υπάρχουν βαθμολογικά κριτήρια για την εισαγωγή μου;

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά, καταργήθηκε το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

Τι απαιτείται για την επιλογή μου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομικής Ακαδημίας, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού;

Σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης, προϋπόθεση όμως είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σχετικές προκηρύξεις που περιγράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε οι υποψήφιοι να τις αναζητήσουν προς ενημέρωσή τους.

Τι συνέπειες θα έχω αν δεν πάρω μέρος στην εξέταση κάποιου μαθήματος;

Αν δεν πάρω μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξα να εξεταστώ σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκα στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρα γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για προφορική εξέταση τόσο στις πανελλαδικές όσο και στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις;

Μπορώ να εξεταστώ προφορικά είτε στις πανελλαδικές είτε στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις αν έχω αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Ο τρόπος εξέτασης, η διαδικασία χορήγησης και κατάθεσης των γνωματεύσεων για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση και η προθεσμία (έως 28-2-2012) ισχύει και για όσους μαθητές της Γ΄ Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2012 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι μαθητές αυτοί μέχρι τις 28-2-2012 μαζί με τη σχετική αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο θα συνυποβάλουν στο Διευθυντή του Λυκείου και τη σχετική γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ ή Υγειονομικής Επιτροπής που είναι σε ισχύ.

Ποιοι αρμόδιοι φορείς χορηγούν σχετικές γνωματεύσεις;

Α. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και αποφοίτων διερευνώνται και διαπιστώνονται: 1) από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών(ΚΕΔΔΥ) και 2) από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).(1) Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22) έτος της ηλικίας τους.αποφοίτους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις, που είχαν αποκτήσει από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ),έχουν λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή τους. Τα ΚΕΔΔΥ δεν αξιολογούν τους αποφοίτους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, αναυτοί δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίεςκατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο. Η αξιολόγησή τους γίνεται μόνο από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

(2) Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) αξιολογούν μαθητές και αποφοίτους άνω των δέκα οκτώ (18) ετών (τμήματα ενηλίκων), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο δεν είχαν αξιολογηθεί. Β. Οι περιπτώσεις αναπηρίας (προβλήματα όρασης, αναπηρίας άνω άκρων, κ.λπ.) αξιολογούνται από τo ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι περιπτώσεις προσωρινής βλάβης των άνω άκρων (πχ. κατάγματα) πιστοποιούνται από τις οικείες Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών).

Για ποιες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνεται προφορική εξέταση τόσο στις πανελλαδικές όσο και στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και από πού χορηγείται σχετική γνωμάτευση;

Εξετάζονται προφορικά, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση, οι υποψήφιοι για τους οποίους έχει διαγνωσθεί:

δυσλεξία,δυσαριθμησία,δυσγραφία,δυσαναγνωσία,δυσορθογραφία,φάσμα αυτισμού.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η χορήγηση γνωματεύσεων για τους μαθητές και τους αποφοίτους, των οποίων οι γνωματεύσεις που είχαν αποκτήσει από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) έχουν λήξει, γίνεται Από τα ΚΕΔΔΥ ,Από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, των οποίων οι γνωματεύσεις για τις προαναφερόμενες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εξακολουθούν να ισχύουν για το σχολικό έτος 2012-2013.Ειδικά για τους αποφοίτους εφόσον τους είχε χορηγηθεί η προηγούμενη γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) η οποία έχει λήξει λόγω παρέλευσης τριετίας από την έκδοσή της, επαναξιολογούνται από τα ΚΕΔΔΥ ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Η γνωμάτευση η οποία θα xορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπει σε παλαιότερη χορηγηθείσα γνωμάτευση αλλά πρέπει να εκδίδεται νέα μετά από εξέταση από τον οικείο φορέα κατά το χρόνο της παραπομπής του υποψηφίου.

Τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν και εισηγούνται επίσης τον τρόπο εξέτασης μαθητών και αποφοίτων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται μόνο προφορικά. Στην περίπτωση που ο απόφοιτος κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Λύκειο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΔ), το οποίο αξιολογεί ενήλικες (άνω των 18 ετών). Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκδοθείσα γνωμάτευση των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται η ισχύς της γνωμάτευσης ή ο χρόνος επαναξιολόγησης των μαθητών και αποφοίτων.Δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω.

Για ποιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται προφορική εξέταση τόσο στις πανελλαδικές όσο και στις

προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και από πού χορηγείται σχετική γνωμάτευση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.11586/Γ6/28-1-11(ΦΕΚ 262 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, εξετάζονται προφορικά, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, οι υποψήφιοι με: σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.Η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ), ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και ισχύουν πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω. Στις γνωματεύσεις αναφέρεται η διάρκεια ισχύος τους και αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή. Δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω.

Για ποιες αναπηρίες γίνεται προφορική εξέταση τόσο στις πανελλαδικές όσο και στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και από πού χορηγείται σχετική γνωμάτευση;

Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές και οι απόφοιτοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

(i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .

(ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

(iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

(iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που

καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ η αναφερόμενη στην περίπτωση (iv) πιστοποιείται από τις οικείες Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών). Δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω.

Για ποιες αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνεται γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές και από πού χορηγείται σχετική γνωμάτευση;

Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές και οι απόφοιτοι: που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω, όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό), προβλήματα επιληψίας. Επίσης γραπτά εξετάζονται οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ, τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση τα μεν προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και πάνω και επιληψίας πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα δε προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) από τα ΚΕΔΔΥ. Επίσης γραπτά εξετάζονται οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Δεν θα γίνονται δεκτές από τα Λύκεια οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται παραπάνω.

Τι γίνεται αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) κατά την επαναξιολόγηση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3699/2008 , όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στη δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, τότε υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ).

Ποια είναι η διαδικασία και οι προθεσμίες κατάθεσης των γνωματεύσεων;

Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται με σχετική αίτηση: από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (Ημερήσιων- Εσπερινών) στο Διευθυντή του Λυκείου τους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012. από τους αποφοίτους των (Ημερήσιων- Εσπερινών) Γενικών Λυκείων ή άλλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012. από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο υποβολής της αίτησης –δήλωσης μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012.

Πού θα γίνει η εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.

Επίσης όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (προβλήματα ακοής, λόγου και ομιλίας, επιληψίας κ.λ.π) επιθυμούν να εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις γραπτά, θα εξετασθούν στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής ή της Επιτροπής του

Που μπορώ να προσπελάσω το Πληροφοριακό Σύστημα?

Το σύστημα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr

Ποιοι φυλλομετρητές (browsers) είναι συμβατοί με το σύστημα?

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα υποβολή μηχανογραφικού έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί στους φυλλομετρητές Internet Explorer (έκδοση 8 και πάνω), Mozilla Firefox (έκδοση 3 και πάνω), Opera(έκδοση 11 και πάνω) και Safari.

Προσπαθώ να μπω στο σύστημα με σωστό όνομα χρήστη και κωδικό αλλά δεν μπορώ να μπω. Λαμβάνω μήνυμα για μη ενεργοποίηση cookies. Τι μπορεί να φταίει?

Απαραίτητη προυπόθεση για την λειτουργία του Πληροφοριακού συστήματος στο φυλλομετρητή σας, είναι η ενεργοποίηση σε αυτόν της δυνατότητας χρήσης cookies.O τρόπος για την χρήση των cookies διαφέρει τόσο από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή όσο και σε διαφορετικές εκδόσεις φυλλομετρητή. Θα πρέπει να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες ώστε να διασφαλίσετε πως η χρήση των cookies είναι ενεργοποιημένη.

Μπορώ να καταθέσω περισσότερα του ενός Μηχανογραφικά Δελτία?

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει στο Πληροφοριακό σύστημα όσα Μηχανογραφικά Δελτία επιθυμεί. Κάθε ένα καταχωρημένο Δελτίο, δημιουργεί διαφορετικό κωδικό, με την χρήση του οποίου ο μαθητής –εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να προσπελάσει την αίτηση μεταγενέστερα και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Με τον ίδιο κωδικό μπορεί τελικά να προβεί στην οριστικοποίηση του Δελτίου του. Ο λόγος για τον οποίο ένας υποψήφιος έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει περισσότερα του ενός Μηχανογραφικά Δελτία (χωρίς να έχει επιλέξει ακόμη το τελικό), είναι για το ενδεχόμενο ο υποψήφιος να επιθυμεί να θέλει να έχει έτοιμα διαφορετικά «σενάρια» Μηχανογραφικού, ανάλογα με την βαθμολογία που έλαβε στα μαθήματά του. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και βάσει της βαθμολογίας την οποία έχει λάβει ο υποψήφιος, θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει όποιο σενάριο τελικά επιθυμεί, επιλέγοντας το αντίστοιχο κατατεθειμένο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού Δελτίου για συγκεκριμένο Μηχανογραφικό Δελτίο που έχω καταχωρήσει στο σύστημα, τι μπορώ να κάνω?

Δυστυχώς για την επεξεργασία ή οριστικοποίηση των Μηχανογραφικών Δελτίων είναι απαραίτητη η χρήση Κωδικού Δελτίου. Σε περίπτωση απώλειας αυτού, το Μηχανογραφικό θα πρέπει να δημιουργηθεί εξαρχής από τον υποψήφιο. Ούτε ο υποψήφιος ούτε οι σχολικές μονάδες έχουν την δυνατότητα να βρουν τον χαμένο Κωδικό Δελτίου ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να επεξεργαστεί ξανά το Μηχανογραφικό.