Διδασκαλία

didaskalia

Η διδασκαλία στο φροντιστήριο Ηράκλειτος γίνεται μέσα από αναλυτικά προγράμματα σπουδών, για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, κατάλληλα διαμορφωμένων έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών για ολοκληρωμένη κατανόηση, αφομοίωση και επανάληψη της διδακτέας ύλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται αναφορές και επαναλήψεις σε προηγούμενα μαθήματα, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εμπεδώσουν καλύτερα τη γνώση. Αν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθούν κενά στους μαθητές, γίνεται από το φροντιστήριο χωρίς καμία επιβάρυνση, ένα πρόγραμμα επιπλέον ωρών ενίσχυσης.